Bystřice

www.bystrice.cz

Podprojekt č. 4: „Stavba ČOV, rekonstrukce a vybudování kanalizační sítě v obci Bystřice“

Popis výchozího stavu:

Počet obyvatel v obci: rok 2004: 5 039, rok 2009: 5 238

V současné době je v obci vybudována nevyhovující ČOV a je odkanalizován střed obce, přičemž značná část stávající kanalizace je netěsná. Jelikož v současné době ČOV není plně funkční, obec nemá vyřešenou otázku likvidace odpadních vod.

V současné době je na splaškovou kanalizaci s účinnou likvidací znečištění v ČOV napojeno 1 568 EO, což je necelá 1/3 obyvatel obce, avšak kanalizace s ČOV je mimo to v důsledku provedení nejstarších částí stok jako jednotné kanalizace, zatížena velkým množstvím balastních vod, jejichž výrazná eliminace je důvodem pro opravu netěsných částí kanalizace v centru obce.

V rámci projektu bude provedena výstavba nové ČOV o kapacitě 4 000 EO, bude  vybudováno cca 11 km nové kanalizační sítě a délka cca 440 m veřejných částí kanalizačních přípojek, rekonstruováno cca 1 km potrubí stávající kanalizace v centru obce. Objekt stávající ČOV bude využitý jako přečerpávací stanice.

Nově bude vybudována kanalizace v obecních částech : K Vodojemu, Suchý, Na Mroží, Na Pasekách, U Joneczka, Na Kowolovském, Pod Prašivou.

Na novou ČOV budou napojeny i menší obce (Nýdek a Hrádek). Tyto obce však nejsou zahrnuty do projektového záměru, jelikož se jedná o malé obce s počtem obyvatel pod 2 000 EO.  Díky realizaci Projektu v Bystřici dojde k napojení další cca 1 100 obyvatel.

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 4,569 mil. eur bez DPH.

 

Bystřice - Čistírna odpadních vod

Popis výchozího stavu:

V obci se nachází ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 1988. Objekty ČOV vyžadují generální opravu a inovací technologie. Po posouzení stávajícího stavu ČOV z hlediska kvality čištění vod, vlivu na životní prostředí, ekonomiky provozu a potřeby napojení dalších lokalit (stávající kapacita 2000 EO) bylo na základě samostatných odborných studií a posudků rozhodnuto vybudovat novou ČOV ve vhodnější lokalitě. Umístění nové ČOV umožňuje gravitační odvedení odpadních vod.

Stavební část

Rozsah stavby:

Je navržena mechanicko-biologická ČOV s nízko zatěžovanou aktivací a aerobní stabilizaci kalu; technologie provozu řeší snížení dusičnanů pomocí předřazené denitrifikace a kalového hospodářství; ČOV je dimenzována na tyto základní parametry: počet ekvivalentních obyvatel – 4 000 EO; průtok Q24 – 6,9 l/s.

Venkovní kanalizace propojuje kanalizační síť z centrální části obce do nově vybudované ČOV; v rámci objektu bude vybudováno: prodloužení stoky A DN 400 až DN 500 a odtok z ČOV DN 500. V rámci objektu bude nutné provést podchod pod státní silnicí I/11 a podchod pod vodním tokem Olše (shybka).

Komunikace bude vybudována jako účelová pro příjezd a provoz dopravní obsluhy ČOV; v rámci objektu bude vybudováno: příjezdová a obslužná komunikace délky cca 320 m a zpevněná manipulační plocha o rozloze cca 180 m2.

Přípojka bude napojena na stávající vzdušné vedení v lokalitě Na Pasekách. Vodovodní přípojka řeší dodávku pitné vody z veřejné sítě rovněž z lokality Na Pasekách.

ČOV je schopna provozu i při zatížení 50 % návrhových hodnot a při přetížení na 120 % návrhových hodnot. Při odstavení jedné linky je ČOV schopna pracovat i při zatížení 25 %. Při těchto parametrech výrobce garantuje kvalitu vyčištěné vody na odtoku z ČOV.

Stavební řešení:

Nová ČOV bude umístěna mimo zastavěnou lokalitu obce na levém břehu řeky Olše před soutokem s vodním tokem Kopytná. Odtok z ČOV bude zaústěn do vodního toku Olše.

Stavba ČOV je členěna na tyto objekty:

 • SO 01 – provozní objekt ČOV
 • SO 02 – venkovní kanalizace
 • SO 03 – komunikace a terénní úpravy  
 • SO 04 – sadové úpravy a oplocení (neuznatelné náklady)
 • SO 05 – přípojka NN
 • SO 06 – vodovodní přípojka

 

 

Na Pasekách – kanalizace
 
Popis výchozího stavu:

V současné době mají stávající domy vybudovány vlastní, často netěsněné žumpy s mnoha přepady a trativody. Současný stav nakládání s odpadními vodami způsobuje řadu hygienických závad a současně značně zatěžuje obec i občany finančními náklady.

Stavební část

Rozsah stavby:
V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 5 900 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 300 m
 • počet odboček: 67 ks
 • celkem čtyři protlaky pod krajskou komunikací

Stavební řešení:
Projektovaná kanalizace je zaústěna do šachty před vypínací komorou nové ČOV, trubní vedení stok bude
o průměru DN 300 a DN 250. Pod komunikací budou provedeny celkem čtyři protlaky.

 

 

U Joneczka – kanalizace

Popis výchozího stavu:
V lokalitě u Joneczka není vybudována kanalizace. Odpadní vody z rodinných domků jsou bez čištění svedeny do potoka Žabinec, dále do toku Hluchová a řeky Olše. Tyto toky jsou neúměrně znečišťovány.

Stavební část

Rozsah řešení:

V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 400 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 38 m
 • počet odboček: 16 ks
 • shybka pod tokem Hluchová, křížení potoka Žabinec 2x

Stavební řešení:

Kanalizační stoka bude z potrubí PP DN 250. Nová kanalizace se napojí na šachtu stoky A před podchodem pod státní silnici č. I/11. Bude křížit vodní tok Hluchová jednoramennou shybkou z ocel. trub D 273x6,3 v délce cca 34 m. Dále je trasa vedena v soukromých zahradách až ke křízení potoka Žabinec. Toto křížení je řešeno podchodem ocel. chráničky DN 300 pode dnem potoka. Kanalizační stoka pokračuje místní štěrkové komunikaci až k silnii, kterou kříží. Stoka E-1 je vedena podél plotů zahrad po levém břehu řeky Hluchová v místní nezpevněné cestě. Stoka E-1 bude křížit potok Žabinec nadchodem z ocel. potrubí DN 300 v délce cca 11 m.

 

 

Pod Prašivou – kanalizace

Popis výchozího stavu:

V lokalitě Pod Prašivou, ulice Nýdecká 19, není vybudována kanalizace. Odpadní vody z rodinných domů jsou bez čištění svedeny do místního potůčku a dále do potoka Prašivka, který je tak neúměrně znečišťován. Stávající kanalizační stoka A 6-2 se prodlouží o cca 390 m.

Stavební část

Rozsah stavby:

V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 390 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 210 m
 • počet odboček: cca 15 ks

Stavební řešení:

Kanalizační stoka bude z potrubí DN 250.

 

 

Lokalita Mroží – kanalizace

Popis výchozího stavu:

Řešená lokalita je zastavěna rodinnými domy, bytovým domem a drážními budovami, v současně době bez veřejné kanalizační sítě. Domy mají vybudovány vlastní, často netěsněné žumpy s mnoha přepady, některé jsou doplněny odpadními jímkami s trativody.

Stavební část

Rozsah stavby

V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 680 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 61 m
 • počet odboček: cca 25 ks

Stavební řešení:

Předmětem projektu je stavba kanalizační sítě – stoky D, D1, D3 a D3 v lokalitě Mroží pro vedení splaškových odpadních vod včetně veřejných částí kanalizačních přípojek k rodinným domům, bytovému domu a drážním budovám. Stoky D1, D2 a D3 budou napojeny do stoky D, která bude zaústěna do šachty , která bude pro tyto účely vybudována na prodloužené stoce A o průměru DN 400/DN 500. Prodloužení stoky A bude realizováno v rámci stavby nové čistírny odpadních vod v obci.

 

 

Lokalita Suchý – kanalizace

Popis výchozího stavu:

Řešená lokalita (místní část) je zastavěna rodinnými domy, v současné době nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Rodinné domy mají vybudovány vlastní, často netěsné žumpy s mnoha přepady. Část rodinných domů je doplněna odpadními jímkami s trativody nebo trubním vedením, které je zaústěno do otevřeného rigolu podél místní komunikace. Tím dochází ke znečišťování vodotečí, do kterých je tento rigol zaústěn.

Stavební část

Rozsah stavby

V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 230 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 22 m
 • počet odboček: cca 9 ks

Stavební řešení:
Předmětem tohoto projektu je stavba kanalizační stoky B23 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek v lokalitě Suchý.

 

 

Bystřice, místní část K Vodojemu - kanalizace

Popis výchozího stavu:
Řešená lokalita je zastavěna rodinnými domy, v současné době nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Rodinné domy mají vybudovány vlastní, často netěsněné žumpy s přepady. Některé domy jsou doplněny odpadními jímkami s trativody.

Stavební část

Rozsah stavby:

V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 680 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 45 m
 • počet odboček: cca 14 ks

Stavební řešení:

Celá stavba kanalizace je zaústěna do šachty stávající části stoky A 3 odvádějící odpadní vody do nové ČOV. Stoky budou z korugovaného potrubí o průměru DN 250 a DN 300, veřejné části přípojek DN 150. Stoka A 3 bude křížit vodní tok. Křížení bude provedeno shybkou. Po ukončení stavby musí být provedeno oboustranné zpevnění břehů a dna vodoteče v délce cca 49 m pomocí prefabrikovaných dílců. Zpevnění břehů a dna koryta bude navazovat na stávající betonový propustek přilehlé místní komunikace.

 

 

Bystřice, místní část Na Kowolowském – kanalizace

Popis výchozího stavu:

Místní část Na Kowolowském není v současnosti odkanalizována. Likvidace odpadních vod probíhá pomocí septiků a žump, které jsou často v nevyhovujícím stavu se zaústěním do recipientu.

Stavební část

Rozsah stavby

V rámci stavby bude vybudována kanalizační síť v rozsahu:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 1 990 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 72 m
 • počet odboček: cca 18 ks

Stavební řešení:

Úsek kanalizace z potrubí DN 400 v délce cca 177 m se povede bezvýkopovou technologií, tj. protlak ocel. chráničky DN, u stoky K-9 se provede podchod pod silnicí III/01146 protlakem chráničky ocel DN 400 v délce 10 m.

 

 

Bystřice, centrum - rekonstrukce stávající kanalizační sítě

Popis výchozího stavu:

V centru obce je vybudována stávající kanalizační síť, která odvádí splaškové vody na stávající ČOV. V současné době je kanalizace s ČOV zatížena velkým množstvím balastních vod. Stávající ČOV bude zrušena a bude sloužit pouze jako objekt pro přečerpávání splaškových vod, což není obsahem tohoto Projektu.

Stavební část

Rozsah stavby a stavební řešení:

V rámci projektu bude provedena celková oprava nevyhovujících částí stávající kanalizace bezvýkopovou technologií osazením polyesterepoxidové vystýlky.
Předmětem projektu nejsou veřejné části domovních přípojek. Stavba ovlivní pouze RD, které jsou v současnosti napojeny na stávající kanalizaci. V současnosti je na stávající kanalizaci napojeno necelá 1/3 obyvatel obce.