Český Těšín

Aglomerace Český Těšín

www.tesin.cz

Podprojekt č. 7: „Rekonstrukce a vybudování splaškové kanalizace v Českém Těšíně“

Stávající stav:

Počet obyvatel v obci: rok 2004: 26 226, rok 2009: 25 977
Město bylo v r. 2004 odkanalizováno ze 79 %. Celá soustředěná zástavba města je odkanalizována a svedena do ČOV. Současná ČOV je po rekonstrukci a je počítáno s dalším napojením úseků kanalizace. ČOV je dimenzovaná pro 30 000 EO, napojeno na ni je cca 25 000 EO.

Město plánuje rekonstrukci kanalizace v ulici Jasná a Klidná o celkové délce cca 1,35 kilometru. V příměstských částech město plánuje dobudování 8,3 km nové kanalizace a stavbu lokální ČOV. Jedná se o části města: Halamova kolonie, Mosty a Horní Žukov (bude vybudována lokální ČOV Biernotí). Projekt na území města umožní napojení cca 720 obyvatel. Po realizaci všech staveb bude 84 % města odkanalizováno.

Podprojekt zahrnuje šest částí:

 • Kanalizace Dolní Žukov – Halamova kolonie
 • Kanalizace a ČOV Biernotí
 • Český Těšín – Mosty, kanalizace  III. stavba
 • Český Těšín – Svibice, ul. Kostelní, stavba kanalizace
 • Český Těšín – ul. Jasná a Klidná, rekonstrukce kanalizace

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 3,58 mil. eur bez DPH.

 


Kanalizace Dolní Žukov – Halamova kolonie

Popis výchozího stavu:

Řešená lokalita se nachází na okraji katastrálního území Dolní Žukov. Splašky z obytné zástavby jsou zachycovány systémem žump a septiků a mají vliv na znečišťování okolního terénu, konkrétně na vodoteče Šadový.

Stavební část

Rozsah stavby:

Projektovaná kanalizace odvádí splaškové vody z tzv. Halamovy kolonie a je napojena na sběrač G, který je napojen na městskou ČOV. Trasy jednotlivých stok budou převážně vedeny v krajnicích místních komunikací, které gravitují ve směru kanalizačních stok.

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 447 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 135 m
 • počet odboček: 44 ks

Stavební řešení:

Polohopisně jsou trasy navrženy v kraji místní komunikace. Kanalizace je navržena z trub o světlosti DN 300 a DN 250, odbočky jsou profilu DN 150 a DN 200. Důležité je křížení trasy kanalizace s přivaděčem surové vody DN 800 pro město Český Těšín.

 

 

Kanalizace a ČOV Biernotí (Český Těšín část Horní Žukov)

Popis výchozího stavu:

V řešeném území není vybudována kanalizační síť. Likvidace odpadních vod probíhá pomocí septiků a žump, které jsou často v nevyhovujícím stavu.

Stavební řešení a rozsah stavby:

V lokalitě je řešeno odvedení splaškových vod z rodinných domků a občanské vybavenosti (z obchodů, mateřské školy). V rámci této stavby bude postavena kanalizace délky 2 900 m, délka veřejných částí přípojek bude 159 m. Celkem bude vyvedeno 60 ks odboček. V rámci projektu bude rovněž postavena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 400 EO. Kaly z ČOV Biernoti budou vyváženy na ČOV Český Těšín, která má zavedené kalové hospodářství. ČOV bude zaústěna do bezejmenného potoka, který dále ústí do Olše.

 

 

Český Těšín, městská část Svibice, ul. Kostelní - kanalizace

Popis výchozího stavu:

Ul. Kostelní ve Svibici není v současné době odkanalizována.

Stavební část

Rozsah stavby a stavební řešení:

Projekt řeší odkanalizování rodinných domů podél místní komunikace Kostelní. Kanalizace bude řešena jako splašková s napojením na nově vybudovanou stoku HV v rámci kanalizace Svibice, která odvádí splaškové vody na městskou ČOV Český Těšín. Napojení je do stávající šachty stoky HV. Kanalizace bude vedena v místní komunikaci, veřejné části přípojek jsou ukončeny parcelními šachticemi. Trasa kanalizace bude vedena souběžně se stávajícím vodovodním řadem.

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 142 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 20 m
 • počet odboček: 6 ks

 

 

Český Těšín, část Mosty – kanalizace III. stavba

Popis současného stavu:

V dané lokalitě městské části Mosty byla v r. 2000 dokončena stavba kanalizace Mosty I a první etapa stavby Mosty II v r. 2001. Mosty II druhá etapa byla dokončena v r. 2005. Tyto stavby si město financovalo z vlastních zdrojů. Kanalizace Mosty I, Mosty II a plánovaná Mosty III jsou vyvedeny do ČOV Český Těšín.

Stavební část

Stavební řešení a rozsah stavby:

Délka projektované kanalizační sítě činí cca 4 850 m, veřejné části kanalizačních přípojek činí cca 50 m. Ze stoky bude vyvedeno celkem cca 170 ks odboček.

 

 

Český Těšín, ul. Jasná a ul. Klidná – rekonstrukce kanalizace

Popis výchozího stavu:

Současná kanalizace je v nevyhovujícím stavu. Kamerové zkoušky, které byly prováděny prokázaly, že na mnoha místech je kanalizace zborcená a neprůchodná. Dochází k ucpání některých částí, což způsobuje problémy po stránce ekologické i hygienické. Kanalizace z ulic Jasné a Klidné ústí na ČOV Český Těšín.

Stavební část

Stavební řešení a rozsah stavby:

V rámci této části bude nutno vybudovat novou gravitační kanalizační síť délky cca 1,35 km, která bude vedena podél stávající trasy kanalizace. Současně bude ze stoky vyvedeno celkem 26 ks odboček celkové délky cca 50 m.