Jablunkov

www.jablunkov.cz

Podprojekt č. 2 :  „Vybudování splaškové kanalizace ve městě Jablunkov“

Stávající stav:
Počet obyvatel ve městě: rok 2004: 5 942, rok 2009: 5 795
Kanalizace města je napojená na centrální ČOV na katastru obce Návsí. Jedná se o společnou ČOV pro Jablunkov a Návsí. Na tuto ČOV je napojeno cca 4 268 obyvatel města Jablunkova a cca 700 obyvatel obce Návsí. Tato ČOV je dimenzovaná pro 8 000 EO a je po rekonstrukci se splňujicími limity požadované EU.

Město Jablunkov realizuje v rámci skupinového Projektu vybudování kanalizace v městských částech Radvanov, Žihla, Purkrechtní Bělá, Kaluža, Lísky a Městská Lomná. Jedná se o části města jejichž zástavba přímo navazuje na již odkanalizované části. Nová kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť města.

Celkem bude vybudováno 11 km kanalizace, 1 km veřejných částí přípojek a 1 čerpací stanice. Nově bude napojeno cca 802 obyvatel. Po realizaci dílčích staveb bude Jablunkov odkanalizován z 89 %.

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 4,851 mil. EUR bez DPH.

Kanalizace Jablunkov – Městská Lomná

Popis výchozího stavu:
V městské části Jablunkova – Městské Lomné není v současné době vybudována kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí septiků a žump, které jsou ve špatném stavu často s přepady. Lokalita se nachází nad toky Ošetnice a Lomné. Odpadní vody jsou nekontrolovatelně odváděny do těchto toků. V severní části Městské Lomné je v provozu splašková stoka – sběrač „C“, do něhož bude nová kanalizace zaústěna. Tímto budou odpadní vody odváděny na stávající centrální ČOV, která se nachází na katastrálním území obce Návsí.

Stavební část

Rozsah stavby:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 3 800 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 300 m
 • počet přípojek: 74 ks
 • čerpací stanice včetně přípojky NN: 1 ks
 • křížení vodoteče bude provedeno protlakem ocelových chrániček

Stavební řešení:

Stavebně technické řešení je rozděleno do čtyř stavebních objektů:

 • SO 1 – stoková síť
 • SO 2 – kanalizační přípojky
 • SO 3 – čerpací stanice
 • SO 4 – přípojka NN

Technologická část je rozdělená do dvou provozních souborů:

 • PS 01 – čerpací stanice
 • PS 02 – měření a regulace

 

Kanalizace Jablunkov – Lísky

Popis výchozího stavu:
Likvidace komunálních odpadních vod je v současnosti řešená pomocí septiků a žump. Nezřídka jsou  jímky netěsné a jsou opatřeny přepadem. Odpadní vody tak končí v recipientu Lísky, který je přítokem řeky Olše.

Stavební část

Rozsah stavby:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 1 330 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 162 m
 • počet přípojek: 24 ks

Stavební řešení

Stavebně technické řešení je rozděleno do dvou částí:

 • SO 01 stoková síť
 • SO 02 kanalizační přípojky

 

 
Kanalizace Jablunkov - Žihla

Popis výchozího stavu:
Městská část Jablunkov Žihla není odkanalizována. Likvidace odpadních vod je řešena pomocí septiků.

Stavební část

Rozsah stavby:

V rámci stavby jsou navrženy objekty:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 2 250 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 230 m
 • počet přípojek: 30 ks

Stavební řešení

Stavebně technické řešení je rozděleno do čtyř stavebních objektů:

 • SO 01 stoková síť
 • SO 02 křížení vodního toku
 • SO 03 křížení státní silnice
 • SO 04 kanalizační přípojky (část na veřejných prostranstvích)

 

 

Kanalizace Jablunkov - Radvanov

Popis výchozího stavu:
Řešené území se nachází pravobřežně od toku Radvanov v úseku od ústí potoka Radvanov do řeky Olše po silniční most na místní komunikaci.

Lokalita není odkanalizována. Likvidace odpadních vod je řešena pomocí žump a septiků. Septiky jsou napojeny na současnou dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do vodoteče, nebo jsou přímo vypouštěny do vodoteče.

Stavební část

Rozsah stavby:

V rámci projektu budou realizovány následující stavby:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 2 535 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 300 m
 • počet přípojek: 77 ks

Stavební řešení

Stavebně technické řešení je rozděleno do stavebních objektů:

 • SO 01 stoková síť
 • SO 02 křížení potoka Radvanov
 • SO 03 protlak pod státní silnicí I /11
 • SO 04 domovní přípojky /kanalizační přípojky

 

Kanalizace Jablunkov – Purkrechtní Bělá

Popis výchozího stavu:

V současnosti tato městská část v centru města není odkanalizována. Likvidace odpadních vod je řešena pomocí septiků a žump.

Stavební část

Rozsah stavby:

V rámci stavby jsou navrženy objekty:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 790 m
 • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 155 m
 • počet přípojek: 24 ks

Stavební řešení

Stavební část lze rozdělit do tří objektů:

 • SO 1 splašková kanalizace
 • SO 2 veřejné části přípojek
 • SO 3 křížení komunikací

 

Kanalizace Jablunkov – Kaluža
(spojení stoky „C4“ na sběrač „A“)

Popis výchozího stavu:

V dotčeném území je kanalizace zastaralá, mnohdy zkorodovaná a nefunkční. Likvidace odpadních vod z RD na pravém břehu toku Lomné je realizována pomocí septiků a žump a často nevyhovujícím normám OV jsou vypouštěny přímo do toku.

Stavební část

Rozsah stavby
V rámci stavby jsou navrženy objekty:

 • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 350 m
 • na kanalizaci se napojí cca 65 EO.

Stavební řešení:
Stavba bude realizována postupně při zachování provozu stávající kanalizace. Stávající kanalizace bude zrušena a nahrazena kanalizací novou.V rámci stavby bude zrušen výustní objekt stávající stoky C4 do toku Lomné.