Koncepce projektu

 • příjemcem finanční podpory (dotace) je Svazek
 • 8 obcí/měst (členů Svazku) realizuje 8 podprojektů (každé město/obec realizuje příslušný podprojekt)
 • vlastníkem a investorem nové vodohospodářské infrastruktury jsou jednotlivé obce/města, které rovněž odpovídají za její provozování
 • projekt je ze stavebního hlediska (především geografické polohy) rozdělen do 3 částí, přičemž:
  I. část - zahrnuje podprojekt Třinec, Český Těšín a Těrlicko,
  II. část - zahrnuje podprojekt Bystřice a Vendryně,
  III. část - zahrnuje podprojekt  Návsí, Jablunkov a Mosty u Jablunkova
 • zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací bylo koncipováno na výběr tří zhotovitelů tj. pro každou ze tří stavebních částí (I., II. a III.) zvlášť, přičemž:
  I. část  - zhotovitel: SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4-Chodov
   II. část - zhotovitel: Sdružení Čistá Olše, ve složení IMOS Brno a.s., Olomoucká 174,  627 00 Brno a BAK Stavební společnost a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov
  III. část - zhotovitel: Sdružení Olše 2009, ve složení ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s. a EUROVIA CS, a.s.
  (poznámka: od 1 7. 2010 fúze společnosti na EUROVIA CS, a.s.)
 • Svazek vždy společně s obcemi/městy dané stavební části je objednatelem  zhotovovacích prací pro danou stavební část (I., II., III) zvlášť, investorem jsou jednotlivé obce/města
 • Svazek je objednatelem a investorem služeb (koncesní projekt, tendrová dokumentace, autorský dozor, správce stavby)
 • Svazek komplexně zajišťuje koordinaci a řízení celého Projektu ve vztahu k jednotlivým podprojektům a k realizačnímu (implementačnímu) orgánu, zprostředkujícímu subjektu
  a řídícímu orgánu
 • ke splnění „zvláštní“ podmínky v Rozhodnutí související s výběrem provozovatele nově vybudované vodohospodářské infrastruktury, budou jednotlivé obce postupovat samostatně dle doporučených závěrů zpracované Koncesní studie. Výsledkem studie bylo doporučení u tří obcí provozovat nově vybudovanou infrastrukturu samostatně (Mosty
  u Jablunkova, Bystřice, Vendryně)  a u ostatních pěti obcí budou jednotlivé obce vybírat provozovatele v rámci „podlimitního“ koncesního řízení (Jablunkov, Návsí, Třinec, Český Těšín, Těrlicko). Při výběru provozovatele bude postupováno dle podmínek „Best International Practice“ a v souladu s podmínkami přijatelnosti platnými v rámci OPŽP pro období 2007-2013;
 • pro potřeby dofinancování Projektu (dílčích podprojektů) sjednaly jednotlivé členské obce samostatné úvěry

Celý projekt zastupuje vůči třetím osobám Svazek v souladu s uzavřenou Zvláštní smlouvou, která upravuje vzájemné vztahy mezi Svazkem na straně jedné a obcemi/městy na straně druhé.

Svazek dále zajišťuje řízení a administraci projektu jako celku, dodávku a koordinaci všech činností spojených s výstavbou (správce stavby, technická dokumentace, autorský dozor atd.)
Konečným příjemcem, tj. smluvním partnerem vůči poskytovateli finanční podpory, je Svazek, ostatní nositelé dílčích podprojektů (obce/města) mají právo participovat na finanční podpoře v části, která odpovídá uznatelným stavebním výdajům.

Harmonogram Projektu:

podání projektové žádosti: rok 2004
schválení Evropskou komisí: 22. 12. 2006
veřejné zakázky: 1. 1. 2007 - 30. 5. 2011
výstavba: 1. 8. 2009 – 30. 6. 2011
závěrečné vyhodnocení akce: 31. 12. 2011

Financování Projektu:

Na projekt je postupně uvolňována dotace ve výši max. 26 329 043 eur jako pomoc z Fondu soudržnosti a 49 772 000 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady na Projekt však byly vyčísleny na 46 612 046 eur, proto musely obce a města svůj finanční podíl na investici pokrýt pomocí úvěrových prostředků.

Náklady projektu celkem 37,955 mil. €

 Financování projektu
 Dotace Fond soudržnosti 26,329 mil. € 
 Dotace SFŽP 1,843 mil. € 
 Bankovní úvěry  3,719 mil. € 
 Vlastní zdroje obcí 6,064 mil. € 
 Financování projektu celkem  37,955 mil. € 

Kurz: 27,00 Kč/EUR


Realizace staveb zahrnutých do projektu bude významným přínosem pro ochranu životního prostředí. Dojde ke zlepšení kvality vody v toku Olše, která je hraniční řekou. Protéká po hranici ČR s Polskou republikou a dále stanoví významný přítok řeky Odry. Odra patří do soutoku Baltského moře.

Rozloha řešeného území je 24 221 ha. V dotčených obcích a městech žije celkem 92 239 obyvatel. Území je charakteristické svou „slezskou zástavbou“. V převažující míře se jedná o zástavbu rodinných domků rozptýlenou v celém území.

Ekologický přístup k vodě je základem vodní politiky EU. Ochrana vod byla deklarována jako jedna z hlavních priorit aktualizované Státní politiky životního prostředí ČR, zpracované MŽP v roce 2000 a přijaté usnesením vlády č. 38/2001. Základem právní ochrany vod v ČR se stal nový zákon
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), připravený MŽP a MZe, který komplexně upravuje právní prostředí ve sféře vody.
Globálním cílem projektu je zlepšení čistoty vod ve vodním toku Olše. Projekt si klade za cíl splnění požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod.

Do projektu jsou zahrnuty obce, které spadají do aglomerací dle současně platného seznamu aglomerací (Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací o citlivých oblastech a příloha č. 2 Národní strategie Fondu soudržnosti EU, Životní prostředí 2004-2006).

Projekt „Revitalizace povodí Olše“ byl iniciován na základě potřebnosti jednotlivých obcí v české části Euroregionu Těšínské Slezsko a je jeho prioritou. Program Revitalizace povodí Olše má podporu Moravskoslezského kraje. Vizí programu je koordinovat aktivity vedoucí pro zlepšení životního prostředí a sociálně ekonomických podmínek v česko-polském regionu povodí Olše. Jedná se především o podporu rozvoje a zajištění financování existujících a plánovaných projektů v oblasti vodního hospodářství. Hlavním cílem Projektu je zlepšení kvality povrchových vod v povodí Olše.

Projekt „Revitalizace povodí Olše“ je rozdělen do osmi podprojektů celkem v šesti aglomeracích Těšínského Slezska. V každé aglomeraci bude řešeno několik dílčích staveb.

Číslo projektu
  Název
1   Aglomerace Mosty u Jablunkova – „Vybudování splaškové kanalizace  
  v obci Mosty u Jablunkova“
2   Aglomerace Jablunkov – „Vybudování splaškové kanalizace ve městě 
  Jablunkov“
3   Aglomerace Jablunkov – „Vybudování splaškové kanalizace
  v obci Návsí“
4   Aglomerace Bystřice – „Stavba ČOV, rekonstrukce a vybudování
  kanalizační sítě v obci Bystřice“
5   Aglomerace Třinec – „Stavba kanalizace v obci Vendryně"
6   Aglomerace Třinec – „Stavba kanalizace ve městě Třinec“
7   Aglomerace Český Těšín – „Rekonstrukce a vybudování splaškové
  kanalizace v Českém Těšíně“
8   Aglomerace Těrlicko – „Stavba kanalizace v obci Těrlicko“

 

Každý podprojekt je svým způsobem specifický. Ve všech případech se jedná o dořešení likvidace splaškových vod.

Celkem se jedná o výstavbu 5 čistíren odpadních vod (ČOV), dále pak 93 734 m nové kanalizace a rekonstrukce 2 431 m stávající kanalizace.

Projekt umožní napojení celkem 16 270 obyvatel, čímž se zvýší procento napojení v dané oblasti z 55 % na 80 %.

Projektová žádost byla podána v roce 2004 a projekt byl schválen Evropskou komisí na konci roku 2006.

Na projekt je postupně uvolňována dotace ve výši max. 26 329 043 eur jako pomoc z Fondu soudržnosti a 49 772 000,- Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady na Projekt však byly vyčísleny na 46 612 046 eur, proto musely obce a města svůj finanční podíl na investici pokrýt pomocí úvěrových prostředků.