Návsí

www.navsi.cz

Podprojekt č. 3: „Vybudování splaškové kanalizace v obci Návsí“

Popis výchozího stavu:

Počet obyvatel v obci: rok 2004: 3 700, rok 2009: 3 843
Obec Návsí – obec byla do roku 1997 příměstskou částí města Jablunkova. Nyní je samostatnou obcí. V obci je vybudována ČOV pro 8 000 EO. Zástavba této části obce spolu se zástavbou Jablunkova tvoří jeden souvislý celek, který je napojen na společnou ČOV Návsí. Zbývající část obce tvoří mnoho příliš vzdálených malých osad, jejichž napojení na kanalizaci by bylo velice nákladné. Odtržené lokality nelze přiřadit k aglomeraci Jablunkov (limit 200 m není zdaleka dodržen).

V projektovém záměru je zahrnuta výstavba kanalizace v centru obce v celkové délce cca 8,6 km, dále délka cca 575 m veřejných částí kanalizačních přípojek, které umožní napojení cca 1 120 obyvatel. V obci bylo na kanalizaci napojeno cca 700 obyvatel (17 % obce). Po realizaci stavby dojde k navýšení počtu napojených obyvatel na 47 %.

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 3,086 mil. EUR bez DPH.

Popis technického řešení:

V současné době je odkanalizována část centra obce mezi tratí ČD a řekou Olší. Nutno dokončit kanalizaci východně od trati ČD a silnice č. I /11. Náklady na stavby jsou dány vedení tras kanalizace v centru obce. Trasa navržené kanalizace vede v zastavěné části obce.

Návrh sítě je proveden podle specifiky zástavby, plánované výstavby ve výhledu, konfigurace terénu a situace recipientů ve sběrné oblasti stoky A, která bude přivádět odpadní vody do ČOV. Okrajové lokality a části obce nejsou zahrnuty do projektového záměru a budou řešeny v budoucnu podle místních poměrů a spíše ve spolupráci s vlastníky nemovitostí. Je to cca 40 % z celkového množství obyvatel v obci.

Stavební část

Rozsah stavby:

  • celková délka kanalizační stoky gravitační: cca 8 630 m
  • celková délka kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích: cca 575 m
  • počet přípojek: 270 ks
  • čtyři podchody pod státní silnicí č. I/11 (E16)