Těrlicko

Aglomerace Těrlicko

www.terlicko.cz

Podprojekt č. 8: „Stavba kanalizace v obci Těrlicko“

Stávající stav:

Počet obyvatel v obci: rok 2004: 4 182, rok 2009: 4 194
68 % obce je odkanalizováno a napojeno na stávající centrální ČOV. Centrální ČOV o kapacitě 6 000 EO byla v r. 2004 zrekonstruována a je v majetku SMVaK Ostrava a.s..

ČOV je dimenzována na 6 000 EO, napojeno na ni cca 2 400 obyvatel. Kaly z ČOV se uskladňují v nádržích a následně jsou vyváženy na ČOV Havířov. Výustní objekt z ČOV se nachází pod Těrlickou přehradou na toku Stonávky.

V současném skupinovém projektu je zahrnuto vybudování kanalizace na levém břehu Těrlické přehrady kromě části zvané Hradiště, která je ve velké vzdálenosti od centra Těrlicka, a proto by zahrnutí této části do Projektu nemělo ekonomické ani ekologické zhodnocení. Rozšířením kanalizace obce Těrlicko dojde k napojení dalších nemovitosti na centrální ČOV. V této stavbě jsou řešeny
3 lokality – ul. Lipová, Kostelní, Chatová a Průchodní.

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 1,544 mil. eur bez DPH.

Technické parametry projektu:

Celková délka nové kanalizace bude cca 5,5 km, délka veřejných částí kanalizačních přípojek činí cca 128 m, vybudovány 3 čerpací stanice a bude vyvedeno celkem cca 100 ks odboček. Projekt umožní napojení cca 552 obyvatel.
 


 

 1. Lokalita ul. Lipová

Popis výchozího stavu:

V lokalitě ul.Lipová se nachází cca 18 RD a jedno rekreační středisko se sezónním využitím. Rodinné domy mají splaškové vody svedeny do netěsných žump, alternativních septiků s přepady zaústěnými do místní dešťové kanalizace, která pod zástavbou přechází do otevřeného žlabu.
Část splaškových vod v úseku mezi vyústěním a přehradou vsakuje do podloží a část se dostává do přehrady. Rekreační zařízení je napojeno na bezodtokovou jímku.

Stavební část

Rozsah stavby:

Navrhuje se vybudování gravitační kanalizace v délce cca 1,3 km. Splaškové vody budou svedeny do ČS 1. ČS bude řešena jako podzemní objekt osazení dvojicí čerpadel. Na tuto dílčí část stavby bude napojeno cca 90 obyvatel.

 

 

2. Lokalita ul. Kostelní

Popis výchozího stavu:

Lokalita je situována na komunikaci Těrlicko – Albrechtice. V r. 2004 se v této lokalitě nacházelo 16 RD, probíhá však stále výstavba. Počítá se s dalšími cca 47 RD.

Stavební část

Rozsah stavby:

Bude vybudována gravitační páteřní kanalizace délky cca 1,8 km v rozsahu pro uvažovanou budoucí zástavbu. Stávající zástavba po levé straně ulice Kostelní má vývody kanalizace na odlehlé straně gravitující k biologickému rybníku. Tento stav je možno řešit samostatným sběračem B-1-1 v zahradách alternativně přečerpáváním do sběrače umístěného v komunikaci. Gravitační kanalizace se svede pod silnicí na druhou stranu, kde se navrhuje umístění ČS 2. Splaškové vody z ČS 2 budou čerpány výtlakem vedeným po hrázi mezi vodní nádrží a biologickým rybníkem. Vedení výtlaku bude řešeno na bárkách obdobně jako výtlak po hrázi na přítoku do přehrady. Zaústění výtlaku se provede do koncové šachty sběrače A-1 ul. Průchodní. Napojeno bude na tuto stoku cca 50 RD.
 

 

3. Lokalita ul. Chatová

Popis výchozího stavu:

Lokalitu ul. Chatová tvoří 9 RD a cca 30 chat, které jsou individuálně odkanalizovány do žump a septiků. V dolní části u přehrady stojí 3 rekreační střediska se sezónním využitím, která jsou odkanalizována do žump.

Stavební část

Rozsah stavby:

Navrhuje se vybudování nové gravitační stoky délky cca 1,8 km v ulici Chatové se zaústěním do ČS 3 umístěné v dolním rohu parkoviště. Splaškové vody z ČS 3 budou čerpány výtlakem vedeným v souběhu s gravitační kanalizací a dále v zatravněném silničním pozemku – silnice II/474 až do koncové šachty sběrače C-1. Napojeno na tuto stoku bude cca 140 obyvatel.

 

 

4. Lokalita ul. Průchodní

Popis výchozího stavu:

Lokalitu tvořilo v r. 2004 cca 15 RD, které jsou individuálně odkanalizovány do žump a septiků. Dolní část lokality, tj. cca 3 RD, jsou odkanalizovány do stávající ČS, která je v nevyhovujícím stavu na kraji životnosti. Stávající ČS čerpá odpadní vody do koncové šachty č.12 stávající gravitační kanalizace stoky A1. Na tuto ČS je rovněž napojeno rekreačně sportovní zařízení.

Stavební část

Rozsah stavby:

Bylo navrženo vybudování nové gravitační stoky délky cca 525 m v ulici Průchodní se zaústěním do ČS 1, která bude dimenzována s rezervou napojení sportovního centra Těrlicka. Po připojení na tuto ČS se stávající čerpací stanice zlikviduje. Rovněž se vybuduje nový výtlačný řad se zaústěním do koncové šachty stoky A I ve správě SmVaK Ostrava a.s., která dále odvádí splaškové vody do ČOV Těrlicko. Projekt v této lokalitě umožní napojení cca 60 obyvatel.