Třinec

www.trinecko.cz

Projekt č. 6, Aglomerace Třinec – „Stavba kanalizace ve městě Třinec“ 

Město Třinec v rámci integrovaného projektu připravuje 7 staveb ve čtyřech městských částech

1. kanalizaci v městské části Třinec-Kanada

 • Kanalizace Třinec-Kanada, ul. Odbojářů a ul. Besední
 • Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace

2. kořenovou čistírnu odpadních vod v Kojkovicích

 • Třinec-Kojkovice - Kořenová čistírna odpadních vod

3. kanalizaci a čistírnu v lokalitě „Němcův kopec“ v Dolní Líštné, součástí bude likvidace stávajícího septiku

 • Kanalizace Dolní Líštná – Němcův kopec - likvidace septiku a návrh ČOV

4. kanalizační sběrače B a MB ve Starém městě, odkanalizování městské části Folvark a Borek

 • Kanalizace Třinec - sběrač MB – Folvark
 • Kanalizace Třinec - sběrač B - ul. Nádražní a Těšínská

5. kanalizaci s napojením na stávající veřejnou kanalizaci v části Třinec-Podlesí, součástí bude i likvidace stávajícího septiku

 • MŠ a ZŠ Podlesí, napojení na veřejnou kanalizaci
 •  SO 02 likvidace septiku

Souhrnem bude realizováno cca 10 860 m kanalizace, délka cca 633 m veřejných částí přípojek a 2 nové čistírny odpadních vod.

Projekty se budou týkat celkem cca 3 940 obyvatel.
Město je v současné době odkanalizováno ze 72 %. Realizací staveb dojde k navýšení odkanalizování města na 90 %.

 

Třinec III - Kanada - ulice Odbojářů a Besední

Popis výchozí situace:

V městské části Kanada není vybudována soustavná kanalizační síť. Je zde pouze hlavní  kanalizační sběrač A (odvádí vody s ISŠ), na který je napojena stoka A1 (odkanalizování ul. Míru). Sběrač A je napojen na páteřní sběrač „Šancer“, který dále odvádí splaškové vody na městskou centrální ČOV v Třinci-Konské. ČOV je ve správě SmVaK Ostrava, a.s.
Odpadní vody ze zástavby kolem ulice Odbojářů a boční ul. Besední jsou odváděny do septiků a žump a často jsou puštěny přímo do příkopů, což způsobuje značné ekologické a hygienické problémy v dané části města. Odpadní vody z této části města způsobují znečištění vody v toku Tyrky L/P přítok Olše.

Stavební řešení

Projekt zahrnuje stavební objekty:

 • SO 01 kanalizace – stoky A 1-3, A 1-3-1, A 1-3-2
 • SO 02 kanalizační přípojky – veřejná část

Stoky budou vybudovány DN 300, DN 400 a DN 600 celkové délky cca 877 m. Trasa stoky
A 1 – 3 je přizpůsobena pro budoucí napojení dalších lokalit. Stoka se napojuje na stávající stoku A1 v ulici Míru. Stoky A1-3-1 a A1-3-2 se budou napojovat na A 1-3. Jedná se
o kanalizaci gravitační bez stavby čerpacích stanic.

Veřejné části kanalizačních přípojek budou v celkové délce cca 199 m, budou ukončeny domovními šachtami. Celkem bude nutno zřídit 35 domovních šachet. Bude napojeno 38 objektů s „č. p.“ včetně budovy potravin, domu s pečovatelskou službou a 6 obytných bloků.

Katastrální situace č. C.64.S.2

 

Třinec-Kanada, rozšíření kanalizace

Popis výchozí situace:

V městské části Kanada není vybudována soustavná kanalizační síť. Je zde pouze hlavní  kanalizační sběrač A (odvádí vody s ISŠ), na který je napojena stoka A1 (odkanalizování ul. Míru). Sběrač A je napojen na páteřní sběrač „Šancer“, který dále odvádí splaškové vody na městskou centrální ČOV Třinci-Konské. ČOV je ve správě SmVaK Ostrava, a.s.
Od převážné části rodinných domů jsou odpadní vody částečně předčištěny v septicích popřípadě jsou akumulovány v žumpách, které ovšem mají často přepady zaústěné do krátkých úseků kanalizace a otevřených příkopů, které jsou zaústěny do vodoteče Tyrky. Tento stav je jak z hlediska estetického, tak především hygienického nevyhovující. Odpadní vody jsou zdrojem hygienických závad a mají neblahý vliv na čistotu vody v recipientu. Další rozvoj lokality, stejně jako zlepšení životního prostředí vyžaduje dobudovaní systematické kanalizační sítě, která zajistí důsledné odkanalizování zájmového území s následným efektivním čištěním odpadních vod.

Stavební řešení:

V rámci PD je navrženo dobudování kanalizační sítě v městské části Třinec III-Kanada na ulicích Nad Tyrkou, Na Samotách, Na Aleji, U Parku, Nad Úvozem, Nová, Na Zákopech, Tylova a Sadová v dimenzi DN 600, 400, 300 a 250 o celkové délce cca 2762 m. Projektovaná kanalizace bude napojena na stávající kanalizační sběrač A, stoku „A1" na ulici Míru, na projektovanou stoku A1-3 a stoku „A 5“ v ul. Jiráska.
Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro odkanalizování zájmového území a napojení odpadních vod na centrální ČOV města Třinec-Konská, ve správě SmVaK Ostrava, a.s., kde bude zajištěna jejich důsledná likvidace.
Veřejné části kanalizačních přípojek – délka cca 308 m, cca 96 ks kanalizačních přípojek.

Katastrální situace č. C.66.S.2.1, C.66.S.2.2 

 

Třinec-Kojkovice – kořenová ČOV

Popis výchozí situace:

Městská část Kojkovice má vybudovanou poměrně rozsáhlou kanalizaci, na kterou jsou napojené splaškové a dešťové odpadní vody z obytné zástavby. Jedná se o kanalizační stoku DN 300 mm, která prochází celým zastaveným územím z východu na západ. Stávající kanalizace je ukončena napojením na tříkomorový biologický septik o objemu 77 m3. Odpad ze septiku je vyústěn do otevřeného příkopku, která navazuje na silniční příkop, který asi po 450 m ústí do místního recipientu. „proplachován“ přívalovou dešťovou vodou.
Původně měla stávající kanalizace sloužit pouze pro odvedení splaškových vod. Postupně byly na kanalizační stoky napojené i dešťové vody z okolních objektů a zpevněných ploch. Výsledkem je skutečnost, že stávající biologický septik je pravidelně „proplachován“ přívalovou dešťovou vodou.

Stavební část

Celá stavba představuje jeden stavební objekt „Kořenová čistírna odpadních vod“. Umístěna bude v mělkém údolí pod osadou Kojkovice.

Stavba se stává z následujících částí:

 • Úprava ŘS na odlehčovací komoru
 • Přítok do ŠN
 • Štěrbinová nádrž
 • Přítok do KČOV
 • Kořenová ČOV
 • Zatrubnění toku bet.
 • Horská vpusť
 • Zpevněný sjezd
 • Terénní úpravy
 • Oprava stávajícího septiku
 • Prodloužení odpadu ze septiku.

Vyčištěná odpadní voda bude vypouštěna do bezejmenné vodoteče od Kojkovic (pravostranný přítok potoka Staviska, který ústí do Olše).

Technologie čištění vod v kořenové ČOV je komplexním fyzikálním, chemickým a biologickým procesem a interakcí mezi půdou, odpadní vodou a rostlinami.

Pro mechanické předčištění je navržená štěrbinová nádrž doplněná na odtoku hrubými filtračními síty pro zachycování nečistot.

Dále voda bude vedena přítokovým potrubím DN 150 k filtrační nádrži. Filtrační nádrž bude běžného typu, plocha nádrže bude 1425 m2. Jako technologický porost bude použita monokultura chrastice rákosovité ve směsi s rákosem obecným. U ČOV není navrženo kalové hospodářství. Kaly budou vyváženy na centrální ČOV v Třinci-Konské.
Kapacita navržené ČOV – 200 EO.

Katastrální situace č. C.63.S.2

 

Třinec-Podlesí – MŠ + ZŠ – napojení na veřejnou kanalizaci

Popis výchozí situace:

V zájmovém území jsou od převážné části rodinných domů odpadní vody částečně předčištěny v septicích, popřípadě jsou akumulovány v žumpách, které ovšem často mají přepady zaústěny do krátkých úseků kanalizace a otevřených příkopů, které jsou zaústěny do vodotečí (Gutský potok, Bystrý potok).

V rámci PD je navrženo napojení splaškových odpadních vod od objektu mateřské a základní školy na veřejnou kanalizaci. Škola je odkanalizována oddílnou kanalizací. Splaškové odpadní vody jsou odvedeny do nefunkčního septiku s přepadem napojeným na dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do Gutského potoka. Na septik je rovněž napojena sousední bytovka. Čisticí účinnost septiku je nedostatečná, nesplňuje emisní standardy znečištění dle nařízení vlády č. 229/2007.

Projektovaná kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci DN 300, která odvádí odpadní vody na centrální ČOV města Třinec-Konská, kde bude zajištěna jejich důsledná likvidace.
Stávající dešťová kanalizace není součástí PD a zůstane ponechána ve stávajícím stavu.

Stavební část:

Je navržena výstavba kanalizace DN 300 vedoucí podél asfaltové komunikace. Stoka bude zaústěná do sběrače „Šancer“, který odvádí splaškové vody do centrální ČOV v Třinci-Konské. Kanalizační síť bude gravitační bez nutnosti stavby čerpací stanice. Součástí stavby bude likvidace starého septiku.

Stavba je rozdělena na stavební objekt :

 • SO 01 kanalizace
  Bude realizována kanalizace DN 300 v délce 221 m, kanalizační přípojka 1 ks.
  V rámci stavebního objektu se osadí 7 lomových a revizních šachet s prefabrikovanými dny.
  Napojení školní kanalizace na veřejnou stoku bude provedeno propojením lomové šachty s šachtou Š 7.
 • SO 02 Likvidace septiku
  Likvidace septiku se provede vybouráním stropu a stěn do hloubky 1 m pod terén a zasypáním přebytečnou zeminou a nekontaminovanou sutí. Splašková kanalizace mezi septikem a školou se zafouká hubeným betonem.

Katastrální situace č. C.67.S.2

 

Kanalizace Třinec – sběrač B – ul. Nádražní a Těšínská

Popis výchozího stavu:

Sběrač B bude odvádět odpadní vody místních části Nový Borek, Folvark a OV z areálu škol v Třinci I. V současné době v místní části Nový Borek je nefunkční ČOV, taktéž areál škol má nevyhovující ČOV. Lokalita Folvark není prozatím odkanalizována a odpadní vody jsou likvidovány v nevyhovujících septicích. Odpadní vody předčištěné ze stávajících ČOV a z přepadů septiků jsou vypouštěny přímo do vodoteče Staviska, který ústí do Olše.
V lokalitě se nachází průmyslový areál společnosti Třinecké železárny. Na průmyslový areál navazuje nákladní vlakové nádraží ČD a vlečky Třineckých železáren. Jedná se o hustě zastavené území s velkým podílem zpevněných asfaltových či dlážděných ploch.
Na území centrální části města Třince je v současné době vybudovaná soustavná síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody z převážné části zastavěného území na ústřední čistírnu odpadních vod.

V současné době jsou odpadní vody na území lokalit Starý a Nový Borek likvidovány na lokálních ČOV (nevyhovující technický stav), respektive v septicích a žumpách, ze kterých jsou odpadní vody vypouštěny vodního toku Staviska. Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že do povrchových toků jsou vypouštěny vody, které nevyhovují současným legislativním předpisům, zejména nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpadní vody jsou zdrojem hygienických závad a mají neblahý vliv na čistotu vody v recipientu. Další rozvoj lokality, stejně jako zlepšení životního prostředí vyžaduje vybudování
systematické kanalizační sítě, která zajistí důsledné odkanalizování zájmového území
s následným efektivním čištěním odpadních vod.

V rámci PD je navrženo vybudování kanalizačního sběrače B, který bude zaústěn do stávající kanalizace (sběrač Šancer) v místní části Třinec-Konská (v areálu Třineckých železáren).
Realizace této stavby umožní zrušení nefunkčních COV v místních částech Starý Borek a Nový Borek. Na sběrač B bude napojen projektovaný sběrač MB (projekt 6, část 1) a stávající sběrač B, na který jsou napojeny odpadní vody z areálu nádraží ČD a který je v současné době vyústěn do otevřeného příkopu.

Stavební řešení:

Stavba není členěna na stavební objekty.

V rámci stavby je navrženo vybudování kanalizační sítě v dimenzi DN 400, 300 a 250 celkové délky cca 3253 m.

Na sběrači bude vybudována odlehčovací komora v místě napojení stávající kanalizace včetně výpustního objektu a propojovacího potrubí DN 400 PVC v délce 3,6 m.
Bude vybudováno 5 ks podchodů pod státní silnicí a 3 ks podchodů pod kolejovými tratěmi (protlakem ocelových chrániček DN 600).

Bude nutno vybudovat shybku pod vodním tokem „Staviska“ – jednoramenná shybka pod úrovní dna koryta v souladu s ČSN 75 2130.

Sběrač B bude napojen na stávající sběrač A „Šancer“. Odpadní vody budou tímto svedeny na centrální ČOV v Třinci-Konské. Během stavby dojde k omezení dopravy na státní silnici č. II/468. Trasa sběrače je částečně vedena v odstavném pruhu této silnice.

Napojení nemovitostí:

Součástí stavebního objektu je výstavba části kanalizačních odboček umístěných na  pozemcích tvořících veřejné prostranství od stávajících budov, které budou napojeny na nově budovanou kanalizaci – 2 ks. Plánovaný počet domovních přípojek je 12 ks.

Katastrální situace č. C.62.S.2.1, C.62.S.2.2

 

Kanalizace Třinec – sběrač MB – Folvark

Popis výchozího stavu:

Zájmová lokalita města je zastavěna obytnými domy, nebytovou zástavbou a budovami škol. Na území centrální části města Třince je v současné době vybudovaná soustavná síť jednotné kanalizace, která odvádí splaškové a dešťové odpadní vody z převážné části zastavěného území na ústřední čistírnu odpadních vod.

V současné době mají stávající domy v řešené lokalitě vybudovány vlastní žumpy, které jsou často netěsné nebo v havarijním stavu. Tento stav je jak z hlediska estetického, tak především hygienického nevyhovující. Rovněž školy mají vybudovanou vlastní ČOV, která je
v nevyhovujícím stavu, neplní plně funkci a její obsluha je problematická.

Stavební řešení:

Stavba není členěna na stavební objekty.

V rámci PD je navrženo dobudování kanalizační sítě v místní části Folvark včetně zástavby podél ulic Kaštanová, Hřbitovní a areálu Polské základní školy a Jubilejní Masarykovy základní školy. Projektovaná kanalizace, tj. sběrač MB a přidružené stoky, je zaústěna do budoucího kanalizačního sběrače „B" DN 400. Výstavba sběrače MB je podmíněna výstavbou sběrače B.

Gravitační úseky sběračů a stok jsou navrženy z potrubí DN 300 a DN 250 PVC. Výtlak je navržen z tvárné litiny DN 100. Celková délka kanalizačních stok činí cca 3218 m.
Na stoce „MC" bude v areálu škol vybudována čerpací stanice, která odvede výtlačným potrubím splaškové vody do sběrače „MB", stávající nevyhovující ČOV bude odstavena z provozu.

Stavba se dotkne městské části Folvark, Nový a Starý Borek a části obyvatel v Třinci-Konské.
Části Nový Borek, Starý Borek a část Konské se napojí na nové stavby. V těchto lokalitách je vybudována kanalizace a odpadní vody jsou likvidovány ve stávajících lokálních ČOV, které jsou v nevyhovujícím stavu. Provoz těchto ČOV je nákladný a bude jednodušší napojit tuto kanalizaci na nové stavby.

Napojení nemovitostí:

Součástí stavebního objektu je výstavba části kanalizačních odboček umístěných na pozemcích tvořících veřejné prostranství od stávajících budov, které budou napojeny na nově budovanou kanalizaci – 4 ks.

V ostatních případech jsou kanalizační stoky navrženy v bezprostřední blízkosti stávajících septiků a žump. Pro napojení jednotlivých objektů budou v šachtách vynechány otvory, které budou opatřeny v rámci stavby zátkou. Odbočky budou na novou kanalizaci napojeny do vstupních šachet.

Katastrální situace č. C.61.S.2.1, C.61.S.2.2

 

Třinec- Dolní Líštná - Němcův kopec – likvidace septiku a návrh ČOV

Popis výchozího stavu:

Němcův kopec je součástí zastaveného území sedliště Nový Svět. Zde je vybudována jednotná kanalizace, která odvádí odpadní vody od cca 15 rodinných domků do stávajícího biologického septiku s přepadem předčištěných vod do vodoteče Staviska. Čisticí účinnost septiku je nedostatečná, nesplňuje limity dány vyhláškou č. 61/2003 a není v souladu se směrnicí 91/271/EHS. Mimo nevyhovující emisní ukazatele zatěžuje septik okolí zápachem. Tento stav je jak z hlediska estetického, tak především hygienického nevyhovující. Odpadní vody jsou zdrojem hygienických závad a mají neblahý vliv na čistotu vody v recipientu.
Stávající jednotná kanalizace je z betonových trub DN 300 a lze předpokládat možnost přítoků balastních vod.

Stavební řešení

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

 • SO 01 ČOV - stavební část
 • SO 02 Splašková kanalizace
 • SO 03 Přípojka NN

Projekt zahrnuje stavbu nové ČOV. Navržena je balená biologická ČOV s nízkým látkovým zatížením aktivovaného kalu, denitrifikací, jemnozrnnou bublinovou areací a úplnou stabilizací kalu. Na vtoku je umístěn koš pro hrubé předčištění. Zdrojem stlačeného vzduchu bude dmýchadlo. Čistírnu bude tvořit samostatný kontejner s technologickou vestavbou. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do recipientu toku Staviska. Stavba zahrne i elektropřípojku a obtok ČOV DN 300. Před přítokem na ČOV bude osazen dešťový oddělovač, tak aby bylo zabráněno přítoku dešťových vod.

Na ČOV budou odváděny odpadní vody z 15 RD. Délka navržené splaškové kanalizace DN 250 činí cca 532,5 m.

Pro případ balastních vod by bylo vhodnější vybudování nové splaškové kanalizační sítě. Z důvodů velkých nákladů na stavbu nové kanalizace budou přívalové vody řešeny právě dešťovým oddělovačem.

Katastrální situace č. C.65.S.2