Vendryně

Aglomerace Třinec

www.vendryne.cz

Většina kanalizace aglomerace Třinec je svedená na stávající ČOV v městské části Třinec-Konská. Tato ČOV je nově rekonstruována a počítá s napojením dalších lokalit města. ČOV je ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Tato ČOV je dimenzovaná pro 105 000 EO. Jedná se o ČOV s terciárním čištěním a s kalovým hospodářstvím. Sem jsou sváženy kaly z okolních menších ČOV. Splňuje limity požadované EU. Technologie ČOV umožňuje její omezený provoz. V současnosti je na ČOV napojeno cca 36 tis. obyvatel z třineckého a vendryňského území.

Podprojekt č. 5: „Stavba kanalizace v obci Vendryně“

Stávající stav:

Počet obyvatel v obci: rok 2004: 3 839, rok 2009: 4 155

Obec nemá vybudovanou žádnou soustavnou kanalizační síť. Odpadní vody z dnešní zástavby jsou sváděny do žump nebo septiků často v nevyhovujícím stavu, často jsou i odpadní vody nekontrolovatelně vypouštěny do povrchových toků. Návrh odkanalizování je proveden se zohledněním specifiky zástavby, plánované výstavby, konfigurace terénu a situování recipientů ve sběrné oblasti kanalizace. Záměr neřeší roztroušené, okrajové lokality, ve kterých by bylo neúměrně nákladné napojení na kanalizační síť.

Projekt Vendryně je rozdělen na dvě etapy. Páteř kanalizace bude tvořena sběračem A. Sběrač A bude napojen na stávající kanalizaci města Třinec. Průměr kanalizace Třince je v místě napojení DN 700 a bude dostačující. Kapacita koncové ČOV Třinec je rovněž dostačující a při rekonstrukci této ČOV bylo počítáno s napojením Vendryně.

Celkové stavební náklady byly dodavatelem stavby vyčísleny na 7,55 mil. eur bez DPH.

Technické parametry projektu:

V rámci řešení likvidace odpadních vod bude nutno vybudovat zařízení v následujícím rozsahu:

  • gravitační stoková kanalizační síť: v délce cca 22 km (I. etapa 10 km, II. etapa 12 km)
  • tlaková stoková kanalizační síť: v délce cca 1,2 km
  • čerpací stanice ČS1 – ČS6: v počtu 6 ks
  • výtlaky z čerpacích stanic: v délce cca 630 m
  • předpoklad nově napojených EO – 2 100
  • počet odboček: cca 450 ks
  • délka odboček: cca 2,2 km

Čerpací stanice budou betonové. Podzemní část čerpacích stanic je akumulační s čerpadly vybavenými řezacím ústrojím a zařízením pro zachycení hrubých splavenin. Nadzemní část bude zděná, slouží k umístění el. rozvaděče a potřebám obsluhy (zdvihací zařízení čerpadel, hygienické vybavení, apod.) Součástí ČS je přípojka NN, příjezdová komunikace, terénní úpravy, případné oplocení a přípojka vody.

V rozsahu výstavby I. etapy bude provedena výstavba ČS1 a ČS6, výstavba splaškové kanalizace stok A1, A2, A3, A5-1 a oprava meliorací.

V rozsahu výstavby II. etapy bude provedena výstavba ČS2, ČS3, ČS5 a ČS7, výstavba splaškové kanalizace stok A4, A5, A6, A7, A8, A9 vč. svých podstok.